Agenda van Gemeenteraad Gemeente Avelgem, zitting van 27 jun 2022, 19:30 uur

Pdf-versie

1. Notulen en zittingsverslag vorige zitting - goedkeuring

2. Rapportering opgelegd door het decreet Lokaal Bestuur - aktename

3. Besluit burgemeester terug openen kunstkerk Bossuit - vaststelling

4. Aanvraag verlenging erkenning sociale huisvestingsmaatschappij: stappenplan vorming woonmaatschappij - advies

5. Rooilijnplan voetweg S21 (Krevelstraat-Koolbroek) - definitieve vaststelling

6. Trajectcontrole N8: verbintenisverklaring - goedkeuring

7. Definitieve vaststelling ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Molens T'Kindt - goedkeuring

8. Bouwen en exploiteren van twee windturbines: toelating wiekoverhang WT1 over voetwegen S29 en S28 in Bossuit - goedkeuring

9. Molenstraat en Beiaarddreef: herinrichting bermen en voetpaden: lastvoorwaarden, raming en gunningswijze - goedkeuring

10. Bouwen nieuw OC Kerkhove: selectieleidraad en publicatieprocedure voor de aanstelling van een ontwerper - goedkeuring

11. Aanleg skateterrein op het evenemententerrein: lastvoorwaarden, raming en gunningswijze - goedkeuring